Kitap & Alıntı

Milliyetçi, Türkçü, Ülkücü, Turancı Sözler

Milliyetçi, Türkçü, Ülkücü, Turancı Sözler - "Mefkûre, istikbâlin yaratıcısıdır." Ziya Gökalp

“Türkçü, mütevazı olmaya mecburdur. Çünkü «kendini ileri sürmek», yaptığının karşılığını beklemek veya takdir olunmak içindir. Halbuki takdir beklemek bir bencilliktir.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Türkler milliyetperver ve dinlerine hürmetkâr bir millettir.” —Mustafa Kemal Atatürk

“Türkçü, milletine bir hizmet yaparken, bunu, beğenilmek için değil, görev bildiği için yapar ve yapacağı en büyük hizmetin bile, adı sanki bilinmeden ölüp mezarsız yatan şehitlerin hizmeti yanında «pek küçük» kalacağını bilir.” —Hüseyin Nihâl Atsız

❝Taş kırılır, tunç erir; ama Türklük ebedîdir.❞ —Gazi Mustafa Kemal Atatürk

“Türkçülük, Türk Milletinin, ilim, sanat, ziraat, iktisat, kültür vd. her alanda, milli gelenek ve bünyeye uygun bir şekilde kalkındırılması içte ve dışta her çeşit saldırganlıklara karşı korunarak hür ve müstakil olarak yaşatılmasını hedef tutan bir ülküdür.” Alparslan Türkeş

“Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milletçisiyiz. Cumhuriyetimizin mesnedi Türk camiasıdır. Bu camianın efradı, ne kadar Türk harsıyla meşbûʻ olursa, o camiaya istinad eden cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.” —Mustafa Kemal Atatürk

“Bize fenâlığı dokunmayan milletlerin, fikirlerin ve insanların dostuyuz.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Lafı bol, karnı geniş soyları taklîd etme; / Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.” —Mehmet Âkif Ersoy

“İstiklâl Marşı şâiri Mehmet Âkif’in babası Arnavut, ülküsü de Türkçülüğe aykırı olan ümmetçilik olduğu halde, hangi Türkçü Mehmet Âkif için ‘Türk değildir’ demiştir? (…) Mesele, Mehmet Âkif kadar Türk olabilmektedir.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Türk’üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz azalan veya azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz. Ve her vakit bu istikamette çalışacağız.” Şükrü Saracoğlu

“İsterim sizlerde görmek; ırkınızdan yâdigâr…” Mehmet Akif Ersoy

“(Mehmet) Akif Tipi, bu devleti kuran Asyatik kökenli Türk toplumunun Türklük şemsiyesi altında, tüm dindaşlarımızı tasada ve kederde, ortak bir paydada duygularda birleşmelerini sembolize etmesinden ötürü, kutsal bir değere sahiptir.” Prof. Orhan Türkdoğan

“Türk eriyiz; silsilemiz kahraman. Müslümanız; Hakk’a tapan Müslüman.” Mehmet Akif Ersoy

“Türk milletinin saflığı, dışarıdan gelen sosyal akımlara kapılmaktaki aşırılığı ile göze çarpmaktadır. Kapılanların ön safında aydınlar gelmekte ve bunlar halk tabakasını da kendileri gibi olmaya zorlamaktadır.” Hüseyin Nihal Atsız

“Teşkilatlı azınlıklar, teşkilatsız çoğunluklara hükmeder.” Alparslan Türkeş

“Biz fırka ve şahsiyetlerin ebediliğine kani değiliz. Her şeyden üstün, her şeyden önce bir Türkiye vardır. Biz Türk Gençliği istiyoruz!” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Bu memleketi Türkler korurdu, bu memleket için Türkler ölürdü ama memleketin nîmetlerinden Türk olmayanlar istifâde ederdi.” (Mahmut Esat Bozkurt)

“Şanlı Çanakkale müdafaamızı hatırlayalım. Asrın en modern silahları siperlere ölüm kusarken Mehmetçik gerilememiştir. İstiklâl şairimiz Mehmet Akif Bey, şu beyiti ile manzarayı tasvir eder: Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin / Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.” Alparslan Türkeş

“Siyasette mesleğimiz halkçılık, kültürde mesleğimiz Türkçülüktür.” —Ziya Gökalp

“Amerika’ya peşin olarak ödediğimiz 180 milyon dolarlık malzeme de ambargoya tâbi tutulduğu için bu para Türkiye’deki Amerikan mallarına el konularak ödetilmeli ve Amerika’ya olan borçlarımızda moratoryum uygulanmalıdır.” —Hüseyin Nihal Atsız, Mendebur Amerikalı, 1964

“Mustafa Kemal, sistemini oluşturmak amacıyla Ziya Gökalp’a özel bir yer vermiş, görüşlerinden yararlanmış, “fikirlerinin babası” olarak nitelendirmiştir. Atatürk’ün desteği ile Türkçülüğün Esasları, Türkçülüğün mahiyeti ve programı olarak yayın’lanmıştır.” Orhan Türkdoğan

“Türkçülük, siyasî bir fırka değildir. İlmî, felsefî, bediî bir mekteptir; başka bir tabirle, harsî bir mücahede ve teceddüt yoludur.” —Ziya Gökalp

“Bir ihtilâl, hangi milletin hesabına yapılırsa, mutlaka o milletin öz evlâdının eliyle yapılmalı ve onun elinde kalmalıdır. Yabancıların yardımı ile başarılan ihtilâller yabancılara borçlu kalır; bu borç ödenmez.” Mahmut Esat Bozkurt

“Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.” / Alparslan Türkeş

“Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan; Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.” —Ziya Gökalp

“Milliyetçilik duygusundan yoksun olan bir toplumun millet manzarası göstermesi mümkün değildir.” Alparslan Türkeş

❝Türk ailesi, kadın ve erkeğin rekabetine değil, bütünleşmesine dayalı bir modeli yansıtır. Onu, Batı tipi, kapitalist normlardan kaynaklanan rekabetçi model içine itmek, toplumun en küçük modelini teşkil eden aileyi istikrarsızlığa sürükleyebilir.❞ Prof. Orhan Türkdoğan

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.” Mehmet Akif Ersoy

“Osmanlı-Karaman, Osmanlı-Akkoyunlu halinde yüzyıllarca boğuşmaları, nasıl onların sonunda tek millet halinde birleşmelerine engel olamamışsa, yarın da öteki Türklerle Türkiye’nin birleşmesi ve kaynaşması, önüne kimsenin geçemeyeceği tarihi bir zarûrettir.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Zira her gün medya, açık oturum ve basında ortaya çıkan tartışmalarda hala önemli bazı kesimlerin, elit kadronun “Türküm” demekten imtina ettiklerine tanık olmaktayız.” Türk Ulus Devlet Kimliği | Orhan Türkdoğan

“Türkçülüğün yolu, Ziya Gökalp’tan kuvvet alan bir yoldur. Yaşadığımız günlerin getirdiği yeni şartlara göre bir takım tadiller yapılacaktır. Ama ana temel değişmemiştir: Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak; bugün de değerini muhafaza etmektedir.” Alparslan Türkeş

❝Esasen İslamcılık, Osmanlı Türklerinin millî mefkûresiydi. On dördüncü asırdan beri Türklerden başka hiçbir Müslüman millet; ne Araplar, ne Acemler, ne de Hintliler, İslamcılık mefkûresi gütmüş değillerdir.❞ —Hüseyin Nihâl Atsız

“Ülkemiz, şu anda küreselleşmenin eşiğinde yürümektedir. Ancak Cemaatlaşma (Gemeinschaft) grubu, gelenekli yabancı soylu unsurlarla diyalog sağlayarak, ulus-devlet olgusunu dışlamakta ve “Kurucu Kültür”ü devre dışı bırakmaktadır.” (Orhan Türkdoğan, 1990 sonrası)

“Kendimize dönelim. Ahlak, edebiyat, mûsîkî, giyim, zevk, yemek, eğlence, hukuk, âile, âdet, anane ve her şeyde millî olalım.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Milliyetçilik, kuvvetli ve kalkınmış bir ekonomiye dayanır. Vatanımızın üç tarafı denizlerle çevrili bulunduğuna göre Türk Milletinin iktisadi bakımdan da denizci bir millet haline gelmesi zorunludur.” Alparslan Türkeş

“Türkiye’de Türkçü olmak bir zarûrettir.” —Dündar Taşer

“Bir Türk babası, çocuğunun Türkçe konuşmamasına, Türkçe okuyup yazmamasına, Türk tarihini bilmemesine rıza gösteremez.” Ziya Gökalp

“Millî ahlak; bizim için cephelerde kan döken, tarlalarda alın teri akıtan ve nihayet bütçemizi doldurmak için kesesini boşaltan halkımızın, malına ve canına göz dikmemektir. Onun için çalışmayı, kendimiz için çalışmaktan üstün tutmaktır.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Türk milleti ve Türk vatanı için yararlı iş yaptığımıza kani olmak, bize yetmelidir. Şu veya bu Avrupalının takdiri de, tenkidi de bizi ilgilendirmez.” Mesele | Dündar Taşer

“Ölümden korkmayan, ıstıraptan kaçmayan, kuvvetli ile savaşı göze alan yaratık, ancak ülkücü insandır. Bugünkü ülküler tamamıyla millidir. Dînî inancı da içine almış olan millî ülkü; insanları sürükleyen, güçlendiren ve asilleştiren bir duygu ve düşüncedir.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yaşayan, Türk dili ile konuşan, Türk kültürü ile yetişen, Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş, hangi din ve mezhepten olursa olsun Türk’tür, Türk Milliyetçisidir.” —Mustafa Kemal Atatürk

❝Türk ekonomik sisteminin etikası nedir? Hangi manevi temellere dayanmaktadır? Belli değil. Ekonomimizin perişanlığında, çalıp çırpmalarımızda, rüşvet ve iltimasa dayalı yaşantımızda beliren yapısal bozukluklar manevi boşluklardan da kaynaklanmaktadır.❞ —Prof. Orhan Türkdoğan

“Osmanlı, millîleşerek Balkanlarda egemenliğini sürdürmesi gerekirken, tam tersine şemsiyesi altındaki unsurların millîleşmesi sonucu bölgedeki egemenliğini yitirmiştir.” Prof. Orhan Türkdoğan

“Batının dış görünüşünü almak değil; Batı ilim ve irfanını, fikir ve metotlarını kavramak, memlekete mal etmek lâzımdır.” / Alparslan Türkeş

“Kemalist tezin doğuşunda hareket noktası Türklüktür. Bu da her şeyden önce ana felsefesini, Türk bağımsızlık ve kurtuluş savaşından alan bir ulusun kendi benliğine dönüşü olarak ifade edebileceğimiz milliyetçilik hareketidir.” Orhan Türkdoğan

“Tarihte savaşsız büyümüş bir millet gösterilemez. Büyük devletler ve büyük medeniyetler daima savaşlardan sonra kurulur. İştahlı milletlerin yanı başında yaşayan Türkiye, varlığını korumak için savaşa ruh ve beden bakımından daima hazır bulunmaya mecburdur.” —Hüseyin Nihâl Atsız

❝Mustafa Kemal, Talat, Enver; bu üçüne uzanan dilleri kudretim olsa kökünden keserdim.❞ Mahmut Esat Bozkurt

“Dünyanın neresinde Türk varsa; iyi durumda olmaları, yükselmeleri, korunmaları, kendilerine mümkün olan her çeşit yardım ve desteğin sağlanması; Türk milliyetçiliğinin şaşmaz düsturudur.” Alparslan Türkeş

“Barış, ‘savaş’ın başka metotlarla devâmı ve silahlı savaşa hazırlığın ayrı bir şeklidir.” —Hüseyin Nihâl Atsız

❝«Sana inanmam Çinli! Ben, Kıraç Ata’nın sözünü kulağımla işitip dediklerinin doğru çıktığını gözümle gördüm» diye kestirip atmıştı.❞ Bozkurtların Ölümü | Hüseyin Nihâl Atsız

❝Türkçü; eyyamcı ve dalkavuk olamaz. Sert yaşamaktan hoşlanır ve en büyük sertliği de «nefsine» karşı gösterir.❞ —Hüseyin Nihâl Atsız

“Kadın yükselmezse; alçalır vatan. Samimi olamaz; onsuz bir irfan.” Ziya Gökalp

“Türklük ideali ve Türkiye jeopolitiği bizi Rusya ile hasım hale getirdiği gibi, inkişafımızın tabiî istikameti de bizi Amerika ile karşı karşıya getirmektedir.” Mesele | Dündar Taşer

“Elde ne elde harcanacak Rumeli, ne Macar ülkeleri, ne Suriye ve Irak, ne Filistin ve Mısır, ne Trablus, ne Tunus ve Cezayir, ne de Kırım ve Kafkas kaldı. Elde kalan son vatan parçası!” — Alparslan Türkeş

“Arab’ı, Acem’i, Hind’i, Çin’i yenilirken, tek başına Avrupa’ya dalan ve yüzyıllarca tek başına bütün Avrupa milletlerine karşı Allah’ın adını savunan Asya arslanları, zaman zaman gaflet uykusuna dalmışlar fakat sonra sıçrayıp şahlanmışlardır.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Musul, Millî Misakın içinde olduğu halde Kerkük petrolleri yüzünden İngilizler direnmişler, Şeyh Sait isyanını çıkarmışlar; Türkiye yeni bir savaşa girecek güçte olmadığı için Kerkük Türkleri ile birlikte Musul’u da feda etmek zorunda kalmıştı.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Üretime önem veren bir öncelikler stratejisi uygulanmalıdır. Sosyal adalete önem verilerek -asgari huzurlu geçim düzeyi- kurulmak suretiyle bunun altında fakir hiçbir vatandaşı bırakmamalıdır.” Alparslan Türkeş

“Biz yeryüzündeki bütün Türklerin tek bir millet olduklarına inanıyoruz. Canımız öyle istediği için değil, millet adını verdiğimiz içtimaî birliklerin yapısı öyle emrettiği için.” —Galip Erdem

“Ancak istilâ ve işgal altındaki bir millet, milliyetçilik yaptığı için suçlanabilir!” — Alparslan Türkeş

“Çağımızın en büyük kahramanlarından birini, Altayların şanlı kartalı Osman Batur’u niçin hatırlamıyorsunuz? Fotoğraflarını göstersem tanıyabilir misiniz?” —Galip Erdem

“Makamlar, mevkiler ancak Türk milletine yararlı olabilmek içindir.” Hüseyin Nihal Atsız

“Devlet olmayı ticaret kurumu olmakla karıştıran topluluklar, daima başkalarının gölgesinde yaşamaya ve ilk darbede yıkılmaya mahkûmdurlar.” Hüseyin Nihal Atsız

“Efendim, meselâ 1917’de olduğu, gibi 1965’de veya 1999’da Rusya’da bir ihtilâl zuhur edebilir. O zamana kadar Türkiye harp endüstrisi bakımından da, ilim ve irfan bakımından da ilerlemiş bulunur. Ve Türkiye’nin müzahereti ile Türk birliğine yürünebilir.” Alparslan Türkeş, 1944

“Mefkûre, istikbâlin yaratıcısıdır.” Ziya Gökalp

“Dedem, Arap diye bir millet veya devlet tanımıyordu. O, İngilizlere karşı devletimizin topraklarını korumak üzere savaştığına inanıyordu.” —Dündar Taşer

“İç Türklere rağmen milliyetçi, dış Türklere rağmen Turancı, Müslümanlara rağmen Müslüman olabilen insan ülkücüdür.” —Galip Erdem

“Toplum içerisinde insanlar kişisel liyakat ve kabiliyetlerine göre görevlendirilmeli ve bir sıraya konulmalıdır. Bütün bunlarla beraber, ayrımsız olarak herkese bir imkân eşitliği sağlanmalıdır.” Alparslan Türkeş

“Alparslan Türkeş -ve onun bozkurtları da- Sovyet basınında hep kötü bahsedilir ve karalanırdı. Biz de bilirdik ki ülkücüler bizim taraftan insanlardı. Türkiye’den daha fazla malûmat almaya başlayınca anladık ki, yanılmamışız.” Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu

❝Standart Kültür; istatistiki ifadesiyle bir çan eğrisini temsil eder. Büyük çoğunluğun mensup olduğu kültürdür. “Milet-i hakime” veya “asli unsur”, sosyolojik anlamda “Büyük Toplum” yani “Standart Kültür”ü oluşturur.❞ — Prof. Dr. Orhan Türkdoğan

“Her çeşit peşin hükmü kafalardan bir kenara bırakacağız. Her olayı incelerken, ilim metodunu takip edeceğiz. Bu da nedir? Müşahede, inceleme, araştırma, analiz, tecrübe ve müspet sonucu bulmak.” Alparslan Türkeş | İlimcilik

“Türkçülük ülküsü, teba ve din birliğinin yalnız başına artık önem taşımadığını, millet birliğinin diğer bütün değerlerin üstüne çıkarıldığını görmekten, yaşamaktan ve denemekten doğmuştur.” —Galip Erdem

“…Niğbolu gazisi Yıldırım Han, İstanbul fatihi İkinci Mehmed, dünyayı bir padişaha dar gören Yavuz, cihan hükümdarı Kanuni, Selimiye ve Süleymaniye camileri, Süleyman Çelebinin Türk gönüllerini asırlardan beri vecde getiren Mevlit’i bizim milli mukaddesatımızdandır.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Irak Türkleri ile yakınlığımız sadece müşterek bir soya mensubiyetin verdiği yakınlıktan ibaret değildir. Aramızda kelimenin en dar manasıyla ele alınsa bile, tam bir millet beraberliği vardır.” Galip Erdem

“İnsan vardır, kendini dünyanın mihveri sanır; insan vardır, kendini aşan bir büyük gâyenin vâsıtası olduğuna inanır.” Galip Erdem

❝Atatürk anti-Marksist olmasına rağmen kendisinden sonra partisinin sosyalist akımların bataklığına sürüklenmesinde ülke gençlerinin sağ ve solda yıllar süren ideolojik kavgalar içinde harcanmasında patrimonyal devşirme zümrenin etkileri unutulmamalıdır.❞ Prof. Orhan Türkdoğan

“Gazzâlî, el-Munkız adlı eserinde Farabi ile İbni Sina’yı tekfir etmiştir. Halbuki bu ikisi yalnız İslâmiyet’in değil, bütün insanlığın iki büyük dehâsıdır. Aristo’dan sonra Farâbi’ye insanlığın “ikinci öğretmeni”, İbni Sîna’ya da “üçüncü öğretmeni” diye bakılmıştır.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Türk Milliyetçileri; millî kültür mayamızın korunmasını, daha yüksek kültür değerlerine ulaşmanın öz kaynaklarımızı geliştirme şartına bağlı olduğunu unutmazlar.” Galip Erdem

“Türk milleti bugün dünya üzerinde geniş sahalara yayılmış ve dağılmıştır. Bunların ancak üçte biri Türkiye sınırları içinde bulunmaktadır. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalan Türkler de Türk milletindendir.” — Alparslan Türkeş

“Devlet, nizam demektir. ‘Adalet’in kudreti, kahramanlık ve cesaretin mihrakı, sanat ve medeniyetin inkişafını hazırlayan örgü ve örtü, azametin müşahhas varlığıdır.” —Dündar Taşer

“Millet, binlerce sene içinde kanın, imanın, duyguların birleşmesiyle yoğrulmuş ve müşterek kıymet hükümleri halinde billurlaşmış, müşterek davranışlar halinde görünmekte olan haz ve elemi beraber tadan, birbirinden haberi yokken de birbiri gibi olan bir varlıktır.” Dündar Taşer

“Ortak düşüncesi olmayan toplulukta, herkes, yalnız kendi çıkar ve zevkini düşünür. Böyle bir toplulukta fedakarlık, saygı, nezaket kalmaz. Bencillik, kabalık, rüşvet, iltimas ve namussuzluğun türküsü alır yürür.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Ferdi toplum için, toplumu fert için ezen sosyalist veya kapitalist sistemlerde gerçek “fert özürlüğünden” söz açılamaz. Ancak, fert ve toplumun haklarına karşılıklı saygı duyan bir sistemde, hem fert hem de kitlelerin saygınlığı yüksektir.” Orhan Türkdoğan

“Türkçülüğün en büyük düşmanı ahlâksızlıktır.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Sosyalist, başka bir milletin sosyalisti ile kardeştir. Sosyalizmde tarih şuuru vatan sevgisi, bayrak saygısı yoktur. Toplumcu, başka bir milletin toplumcusu ile ancak dost olabilir; fakat tarihi düşmanları bir an gözünden kaçırmaz.” — Hüseyin Nihâl Atsız

“Hükûmetler, nazarî olarak milletlerin düzeni, refahı, emniyeti ve ahlâkı için seçilmiş heyetlerdir. Onun için hükumetlerin ikiyüzlü, kaba ve korkak olması şahısların ikiyüzlülüğüne, kabalığına ve korkaklığına benzemez. Sonuçları bakımından çok zararlı olur.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Biz, Türk milletini gerçekten sevenlerin, birbirlerini de sevmeye mecbur olduklarını anlatmaya çalışıyoruz.” Galip Erdem

“Türklerin hepsi Timur’u veya herhangi bir Türk büyüğünü beğenmeye veya sevmeye mecbur değildir. Fakat Türk tarihinin gerçekten büyük şahsiyetlerine hakaret etmemek vicdan ve tarih şuuru vazifesidir.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“PKK terörünün siyasi çözümü yoktur. Hepsine terbiyesini vermek lazım. Ağlayacağınıza tedbir alın.” — Alparslan Türkeş

“Bir Atatürkçü, (bugün) devrimci olamaz. Atatürk’ün yaptıklarını yaşatmak istiyorsa muhafazakardır, değiştirmek istiyorsa Atatürk düşmanıdır.” -Dündar Taşer, 1960’lar

“Turancılığın gerçekleşmesi için şartlar hazır değildir. Semerkand’a gitmek için atlarımızı mahmuzlayacak durumda değiliz. Fakat bütün bunlar, fikrî hazırlık yapmaktan, bizi alıkoyamaz.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Kerem buyurun, nutuk atma çağı artık kapansın; lütfedin, düşünme çağı başlasın…” Galip Erdem

“Büyük bir Türk milleti vardır. Türkistan’da, Azerbaycan’da, İdil boylarında, Sibirya’da, Kafkasya’da yaşayan bu insanlar kendilerine Türk demektedir. Türk demeseler de Türktürler.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Bazen büyük devlette birkaç imparator birden hüküm sürmekte, fakat bir tanesi, ismen bile olsa ötekilerinin büyüğü, metbuu tanınmaktadır. Bu merkeziyetsizliğin hâkim olduğunu, Gök Türk, Karahanlı, Selçuklu ve Çengizli çağlarında görürüz.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Kitaplarda tarihi olaylar arasında gözlenen bölük-pörçüklük, çağlar arasında sevgiye ve nefrete dayalı kampartıman düşünceler, geleceğe yönelik kültür tohumlarının yetişmesine set çekmiştir.” Prof. Orhan Türkdoğan

“Türkiye, dünya ekonomi politiğine yön veren beş stratejik maddeye maliktir. Bunlar; Demir, kömür, buğday, pamuk ve petroldür.” Mesele | Dündar Taşer

“Tanrı inancı ve dolayısıyla din, fert olarak da, millet olarak da vazgeçilmez mânevî ve ahlâkî büyük bir dayanaktır.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Türkiye Cumhuriyeti, aşağı yukarı üç bin yıllık bir milletin yirmi iki yüzyıldan beri aralıksız var olan devletinin bugünkü adıdır.” —Hüseyin Nihâl Atsız

Özüne yabancılaşan bir milletin hiçbir sahada ilerlemesinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır. Galip Erdem

“Türkçülük, memlekette toplumsal bir adalet olmasını ister ve gerçek adaletin toplumsal olduğu inancındadır. Millet fertlerini; sağlık, geçim ve gelecek bakımından tatmin etmenin milliyetçilik şartlarından olduğu meydandadır.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“İnsanlar; yeri geldiğinde yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya asla müsâade, müsâmaha etmezler.” – Alparslan Türkeş

“Rus istilası başlamadan önce, Orta Asya Türklüğü’nün paylaştığı tek bir edebî lehçe – Çağatay veya Hakaniye lehçesi – varken, bugün Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız, Başkurt ve daha bir yığın lehçe meydana getirilmiştir.” Galip Erdem

“Medeniyet ilerledikçe insanî fikirlerin de galebe edeceği, milletlerin kardeş olacağı bir gün geleceği hakkındaki fikirlerin hepsi birer rüyadır. Bunlar ya saf insanların fikirleridir, yahut da karşılarındakileri aldatmak isteyen hilekârların sözleridir.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Atatürkçü olmak, büst dikmekle değil, onun gibi düşünmekle tahakkuk eder.” Mesele | Dündar Taşer

“Bencil bir insan muhtaçlara yardım eder mi? Milletine inanmayan bir adam yabancı ile işbirliği yapmaz mı? Erdemi gülünç bulan birisi çalıp çırpmaz mı?” — Hüseyin Nihâl Atsız

“Milliyetinden kopmuş, özünü yitirmiş, taklit için doğudan ve batıdan garabetler arayan zavallılara, Türkiye’nin istikbalini bırakmamak gerekir.” Mesele | Dündar Taşer

“Durum muhakemesine hasımdan başlanmaz.” Mesele | Dündar Taşer

“Türk milletinin unutulmaz özelliği, güçlüklerin her türlüsüne alışık olmasıdır; hele yalnız bırakıldığı zamanlar, bir granit sağlamlığı içinde kenetlenmeyi bilmesidir.” [Galip Erdem]

“İnandığımız değerlerle uyguladığımız değerlerin zıddiyeti, içinde bulunduğumuz anarşinin sebebidir.” Dündar Taşer

“Biz fırka ve şahsiyetlerin ebediliğine kani değiliz. Her şeyden üstün, her şeyden önce bir Türkiye vardır. Biz Türk Gençliği istiyoruz.” Hüseyin Nihal Atsız

“Türkiye, çevresinde düşman devletler olsa bile, kendisini koruyacak kudrette olduğunu uzak ve yakın tarihiyle ispat etmiş bir devlettir.” Hüseyin Nihal Atsız

“Toplumlardaki kişileri birbirine bağlayan nesne, sadece kök birliği, çıkar ve ihtiyaç değil; bunlarla birlikte ve aynı zamanda ülküdür.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Türkler ancak; Yunan, Bulgar, Sırp, Ermeni, Arnavut ve Araplara gösterdikleri sonsuz müsamahalardan ve lütuflardan sonra gördükleri sistemli düşmanlık ve hıyanetlere karşı bir reaksiyon göstermek zorunda kalmıştır. Türkçülük, haksız ve tecavüzkar olmamıştır.” Alparslan Türkeş

“İnsanoğlunun kaderi böyle; bir bakarsınız, fazlanın fethine çıkar, bir de bakarsınız tabiatın ufak bir oyunu karşısında eli kolu bağlanır, boynu bükük kalır.” Galip Erdem

“En küçük memuriyetlerden en büyük makamlara kadar geçeceğiniz yollarda dürüst olunuz. Arkanızda karanlık, çamurlu ve çirkefli dedikodular yerine; berrak, temiz, nurlu ve sitayişli izler bırakmaya çalışınız.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Millî görüş (milliyetçilik) ancak tespit edilebilir; sonradan oluşturulamaz. Bu sebeple üç beş adamın oturup millî görüş vücuda getirmeleri mümkün değildir. ” Dündar Taşer

“Milliyetçi Hareket, yurttaşları; – Kabiliyeti nispetinde yetkili, – Sadakati nispetinde şerefli, – Gayreti nispetinde refahlı, – Hizmeti nispetinde yüce tutacaktır.” Mesele | Dündar Taşer

“Biz milli mukaddesatı hurafe sananlardan değiliz. İnsan olduğumuz için saygı göstermeye mecburuz. Çünkü insan topluluğunu hayvan topluluğundan ayıran en büyük farika; müşterek manevi değerler, yani ahlak ve mukaddesattır.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Türklük düşmanlarının kendilerini İslam dini ile maskelemeye kalkışmamalarını umuyoruz.” Seyyid Ahmet Arvâsî

“Bütün dünya Türklüğünü yazılı ve sözlü dilde birleştirmeyi vazgeçilmez bir ülkü edinmemiz gerekmektedir.” Seyyid Ahmet Arvâsî

“Teknik gelişmeleri benimserken, millî kültürümüze bağlanmanın bir milliyetçilik şartı olduğunu, en ziyade kalkınmış ülkelerin, millî kültürlerinden kopmadıklarını biliriz.” Galip Erdem

“Türkçülük bir ülküdür. Ülküler, milletlerin manevi gıdasıdır. Ülküsüz milletlerin en talihlisi dahi silik ve sönük kalmaya mahkûmdur.” (Hüseyin Nihal Atsız)

❝Yıllardan beri memleketi idare edenler; Batı medeniyetinin tekniğini ve modern kitlesel üretim usullerini almak yerine, Avrupa yüksek tabakasının lükse ve israfa dayanan yaşayışını taklit etmek suretiyle memleketin tüketimini arttırmışlardır.❞ Alparslan Türkeş | 1970

“İslâm Dünyası’nda güçlü bir entelektüeller kadrosu yetiştirilememiş, cemiyetin dert ve meseleleri, çeşitli açılardan ilmî ve akademik araştırmalara konu edinilememiş, saha tamamı ile “politik” ve “ideolojik” istismarlara terkedilmiştir.” Seyyid Ahmet Arvasi

“Türkler, Türkçülük ile güçlenecek, kurtulacak, ilerleyecek, yükselecektir.” (Hüseyin Nihal Atsız)

“Türkçülük, Türk milletinin ülküsüdür. Bir millet, ülküsünden korktuğu değil ona dört elle sarıldığı takdirde kazanır.” —Nejdet Sançar

“Günümüzden 13 asır önce dikilen Orhun Abidelerinde, büyük Türk hakanı Bilge Kağan “aç milleti tok kılmayı” gerçek bir zafer olarak ilan etmişti. Gerçekten de açlık bir milletin hayatında büyük bir felaket, tokluk büyük bir nimettir.” S. Ahmet Arvasi

“Türk milleti; yabancıların dümen suyunda seyreden tekneler cinsinden bir devletin değil de, okyanusları dalgalandıran büyük savaş gemileri gibi bir devletin sahibi olmak istiyorsa, bunun yolu, milli ülküsünü geminin kaptan köşküne oturtmaktır.” Nejdet Sançar

“İslamiyeti, Türk milletinin ve Türklük duygularının aleyhine kullanmak isteyenler, gerçek dindarlar değildir. Ya câhil veya art niyetli kişi ve zümrelerdir.” Seyyid Ahmet Arvâsî

“Başka milletler ancak şehir devletleri kurabilirlerken, birçok şehirleri de içine alan bu devletler, Türklere cihan hakimiyeti ve büyük ülkülere bağlanma düşüncelerini doğurmuştur. Hun, Gök-Türk ve Osmanlı imparatorlukları bu büyük ülkünün sonucudur.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Türk milleti; soy, dil, kültür, ülkü, vatan, tarih ve din unsuru ve birliği ile birbirine bağlı bir cemiyettir.” Nejdet Sançar

“Milliyetçilik en geniş manâda bir dünya görüşü, daha dar bir mânâda ideolojidir. Bir insanın milliyetçi olması için başka bir dünya görüşüne ve ideolojiye bağlanmaması şarttır.” Galip Erdem

“Türk ordusuna düşmanlık besleyenler, yabancı ordulara özlem duyan hainlerdir.” Seyyid Ahmet Arvâsî

“Bir millete geçmişini unutturmak, onu yok etmenin ilk şartıdır.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Düşmanlıkları Türklük sevgimizedir.” (Galip Erdem)

“Türk devletini yıkmak ve Türk milletini parçalamak isteyen bölücüler; yalnız Türklüğe değil, İslam’a da ihânet etmektedirler; ve İslam dünyasını esir almak isteyen şer kuvvetlerin ilk hedefi Türk devleti ve Türk milleti olmuştur.” / Seyyid Ahmet Arvâsî

“İnsanları insan yapan; fikirleri, idealleri, ülküleri, heyecanları, asil duyguları, asil inançlarıdır.” Alparslan Türkeş

“Milliyetçi Hareket Partisi, adından da anlaşılacağı gibi milliyetçi bir partidir ve başkanı Alparslan Türkeş eski Türkçülerden biridir. Bu parti yobazların barınacağı bir parti değildir. İslamiyeti yobazlık sananların bu partide işi yoktur.” —Hüseyin Nihâl Atsız

❝Fikrî meselelerle yeteri kadar ilgilenmemiş olan gençleri yetiştirme yolunda verimli bir usul de, onlarla tek tek alâkadar olmaktır.❞ —Nejdet Sançar

“Tarihin en büyük ve inkarı mümkün olmayan gerçeği millet ve milliyet gerçeğidir. Çare bu milletin dert ve ıstıraplarını çok iyi bilen, Türk’ün tarihine-kültürüne-ülküsüne tüm kalbiyle bağlı milliyetçi kadroları ülkenin ıstıraplarını çözmeye memur etmektir.” Seyyid Ahmet Arvasi

“Şair Mehmet Emin Yurdakul’un, ilk defa Manastır Askerî İdadisi’nde öğrenci iken okuduğum “Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur” mısrasıyla başlayan şiirinde, bana millî benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı bulmuştum.” —Mustafa Kemal Atatürk

“Biz Türkler, Alevîmeşrep Sünnileriz. Siz müslümanları Sünni-Alevi diye uydurma düşman kamplara ayırmaya çalışan düşman oyunlarına aldırmayın. Unutmayın ki, gerçek Sünniler, gerçek Alevîlerdir; yahut gerçek Aleviler gerçek Sünnîlerdir.” —Seyyid Ahmet Arvâsî

“…Milliyetçilik yüzyıllardan kopup gelen mânevî bir mîrastır. Büyüklük duygusudur. Târih şuûrudur. Mukaddes hodgâmlıktır. Yaratılış hâsılasıdır.” —Hüseyin Nihâl Atsız, Sağcı Kimdir, 1968

“Milletimizin düşmanları, hem sayıca çokturlar, hem de güçlüdürler. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı düşünürken, aklımızdan hiç çıkmaması gerektiği halde, düşmanlarımızın varlığını ve gücünü hesaba katmıyor gibiyiz.” Galip Erdem

“Türk Milliyetçiliği, ırkçılık temeline dayanan bir dünya görüşü değildir. Dil, tarih ve kültür anlayışına bağlıdır. Yalnız böyle bir hükümden, milletimizin meydana geliş çağındaki ırki mayamızı ve hele, soy birliğini küçümsediğimiz bir mana asla çıkartılmamalıdır.” Galip Erdem

“Eski yılların milliyetçi hareketleri, siyasetin dışında hamlelerdi. Fakat yeni hareket, siyasi bir şekle bürününce iş değişti. Çünkü milliyetçiliğin bu yolla sağlayacağı bir başarı, Türkçülüğü, devletin kaderinde söz sahibi edebilecekti.” Nejdet Sançar

“Türkiye’de kimse ilerici veya gerici değildir. Herkes tarihine yabancı, milletine saygısız, devletinden kopuktur. Kimsede müsamaha, hoşgörü yoktur. Herkes mutaassıptır. Yalnız taassubunun cinsi değişir.” Mesele | Dündar Taşer

“Türkler Anadolu’ya geldiği zaman bu topraklarda ne bir Ermeni ne de bir Kürt Devleti vardı. Anadolu‘yu güya Bizans Devleti kontrol ediyordu. O Anadolu ki, kırları bomboş, köy ve kasabaları harap, eşkıyanın soyguncunun kol gezdiği bir coğrafya idi.” —Seyyid Ahmet Arvâsî

“Çoğumuz, büyük babamızın baba’sını hatırlayamayız. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın içinde buluruz.” Mustafa Kemal Atatürk

“İnsan, yetiştiği toprağın, yetiştiği milletin refâhını; iyiliğini, saadetini ve şerefini temin etmelidir. Bunu yaptığı takdirde, o millet insanlığın bir parçası olduğu için, dolayısıyla insanlığa da hizmet etmiş olur.” Alparslan Türkeş

“Türkçülük fikrinin, Türkiye’nin kaderine hakim olması bir zarurettir.” – Nejdet Sançar

❝Milletler, ancak, kendi hayat felsefeleri olan milliyetçiliklerine sarılmak suretiyle, insanlığın üzerinden hiç eksilmeyen büyük kasırgalara göğüs gerebilirler. Türkçülük ışığına sırt çevirmek suretiyle devlet gemisini yürütmemiz aslâ mümkün değildir.❞ —Nejdet Sançar

“Milliyetçilik, bir milleti “millet” olmaktan çıkarıp “halk yığını” haline getirdikten sonra onun yalnız iktisadî refahını düşünmekle olmaz. Çünkü insanlarda yalnız mide değil, zihniyet ve inanç da vardır.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Onlar Türk Milleti’nin içinde bir fikir sistemi, bir doktrin doğabileceğine; yüzde yüz yerli, yüzde yüz millî bir fikrin varlığına bir türlü inanamamaktadırlar. Onlara göre, dünyadaki bütün fikirler Avrupa menşeli olmaya mecburdur.” Alparslan Türkeş

“Kanunlar yapılırken hukukçularla birlikte sosyologların, siyaset uzmanlarının, tarihçilerin, kurmayların, ruh doktorlarının da düşüncesi alınmalıdır.” Hüseyin Nihal Atsız

“Türkçülüğü, her ne sebeple olursa olsun, şu veya bu şekilde iftira ve ithamlar altında bırakmaya kalkışmak, bunu yapanların en hafif bir tabirle iyi niyetinden ve Türk Milleti’ne olan sevgisinden şüphe etmeyi gerektirir.” Alparslan Türkeş

“Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler târihinin bin bir fâcia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız netîcelerdir.” —Mustafa Kemal Atatürk

“Ülkeniz sizindir, Türklerindir.” —Mustafa Kemal Atatürk

“Türk’ün hakkı, anlaşmaların üstüne Mehmetçiğin gölgesi dikilmedikçe akla gelmiyor…” Galip Erdem

“Fakat, sabırla koruk nasıl üzüm olmakta ise, milliyetçi hareketin dışındaki milliyetçilerin de bir gün, şu veya bu şekilde, Türkçülük saflarında toplanmaları imkansız değildir.” Nejdet Sançar

“Türk Birliği fikrini güdenlerin ülküsü: Öncelikle her türlü insanlık haklarından mahrum edilmiş bulunan ve işkence ile imhasına çalışılan esir Türklerin propaganda yolu ile haklarını korumak ve diplomasi yolları ile bunlara her çeşit yardımı sağlamaktır.” Alparslan Türkeş, 1950

“Bize düşen iş, Türk’ün Türk milletine yabancılaşmasını önlemek, Türk aydınının Amerikancı, Rusçu, Çinci (…) olmasını önlemek, Türk çocuğunun “Türkçü” kalmasını temin etmektir.” Seyyid Ahmet Arvâsî

“Ahlak, millet yapısının temelidir. O olmadan hiç bir şey olmaz.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Türk milletinin ilimde, teknikte dünyanın en ileri milleti haline gelmesi; ekonomik açıdan kalkınmış, tarımını modern tekniğe göre geliştirmiş ve modern sanayiyi kurmuş refahlı bir toplum haline getirilmesi Türk ülküsünün maddî esaslarını teşkil etmektedir.” [Alparslan Türkeş]

“Osmanlılar, Avrupa’ya adımlarını attıkları andan itibaren, daima bir devletler grubuna karşı çarpışmışlar ve asırlarca galip gelmişlerdir. Onlardan sonra böyle bir kudreti, tarih kaydetmemiştir.” Dündar Taşer

“Milliyetçilikte millî gelenekler mühim olduğundan bu türlü (milliyetçi) partiler millî ahlâk bakımından muhafazakârlardır.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Biz, her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız. O görüş şudur: Türk milletini medenî dünyada lâyık olduğu mevkiye yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti’ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek.” Mustafa Kemal Atatürk

“Türk milliyetçisi, Türk içtimaî ırkını benimser, sever ve sevdirirken ailelerini de bu yapı içinde kurmaya çalışır. Kozmopolitlikten hoşlanmaz. Bununla beraber, başka içtimaî ırkları da Allah’ın yaratmış olduğu bir âyeti olarak değerlendirir.” —Seyyid Ahmet Arvâsî

“Komünizm, bütün insani duygular, düşünceler ve inançlar ile birlikte Tanrıyı da inkar ettiği için, milyonların gö­nüllerindeki Allah inancını ve sevgisini baltalamak da, kızılların vazifeleri arasında yer almıştır.” Nejdet Sançar

❝Ülkücülük; Türk sevgisi ve Türk menfaatini gözeten bir olgudur.❞ —Hüseyin Nihâl Atsız

“Kahraman ırkıma bir gül” diyen neslin, “ırk ne ya?” diyen gevşek torunları varken, düşman aramaya gerek yoktur. Galip Erdem

“Millî siyâset dediğim zaman, kastettiğim mânâ şudur: Millî sınırlarımız içinde, her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak.” — Mustafa Kemal Atatürk

“Atatürk, orduyu asla milletten ayrı bir müessese, profesyonel savaş adamlarının meslekî topluluğu olarak görmez. Onun için ordu, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifâdesidir.” Atatürk ve Türk Milliyetçiliği | Muzaffer Özdağ

“Mefkûreler taarruzîdir. Bir milletin terakki etmek istemesi gayet tabiî ve çok basit bir şeydir. Bu mefkûre olamaz. Mefkûre; asırlara bakan, içinde doğduğu milleti ruhlandıran ve onları tek kalp haline getiren, biraz da müphem ve esrarlı bir şeydir.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Türkler, İslamiyet’i, benimsemede, yaymada ve Hıristiyan dünyasına karşı korumadaki davranışlar ile adeta millî bir din haline getirmişlerdir.” —Nejdet Sançar

“Girişeceğimiz savaşta onları mutlaka yeneceğiz. Çünkü biz hakkı ve insanlığı müdafaa edeceğiz.” Alparslan Türkeş

“Neden Türkçüyüz? Çünkü milletimiz Türk milletidir. Türkçülük ne demektir? Türkçülük, Türk milletinin hayatının her safhasında yapacağı her şeyin Türk ruhuna, Türk geleneğine uygun olması ve Türk’e yararlı olması amacının, fikrinin ön planda tutulmasıdır.” Alparslan Türkeş

“Efendiler, içtimâî hayatın mebdei, ukdesi âile hayatıdır. Âile, îzaha hâcet yoktur ki kadın ve erkekten mürekkeptir.” —Mustafa Kemal Atatürk

“Dündar Taşer haklı: Yarınki büyük Türkiye’nin başlıca mimarı: Şuur, devlet şuuru, tarih şuuru. Taşer’i sevenlerin Taşer’den öğrenecekleri çok şeyler var.” Cemil Meriç

❝Gaflet, bütün insanlar için kötüdür. Fakat devlet adamları için çok daha kötüdür. Hele milli konular üzerinde olursa, o zaman, kötülüğün çokluk derecesini de aşarak korkunç bir hal alır.❞ —Nejdet Sançar

“Bütün insanların kardeş olması, ihtirasın, kavganın kalkması tabiata muhaliftir, insanlık ve kardeşlik propagandası medeniyette ilerlemiş milletlerin, er meydanında silâhla yenemedikleri geri milletlere karşı tatbik ettikleri yeni bir tabiye usulüdür.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Mevkiler; hükmetmek, caka satmak veya çıkar sağlamak yerleri değildir. Mevki, millete ve devlete hizmet basamağıdır.” Nejdet Sançar

“Türk ırkçılığı hiç kimsenin aleyhinde olmayıp sadece bir milletin saadetini istemek bakımından tamamen insanî ve aynı zaman da bir koruma fikridir.” Türklük Sevgisi | Nejdet Sançar

“Her çeşit mezhep, fikir ve parti softalarının her alanda, yaratmaya ve tahrik etmeye çalışacakları kör taassuplara karşı, Türk milletini uyarmak, temkinli ve mûtedil her Türk aydının baş vazîfelerindendir.” Alparslan Türkeş

“Biz Türk’üz. Tarihimize ve en yakın mâzîmize dayanarak Türk’üz der ve bundan haklı bir iftihar duyarız.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Türk toprakları Türklerindir, bu topraklar üzerindeki üsler de, kaleler de, tersaneler de, ancak Türklerin denetimi altında bulunabilir. Türkiye, tek başına komşularının aleyhine davranışları önleyebilecek güçtedir. İşte haklarımızı savunmamızın özeti, bu.” —Attila İlhan

“İster Türkiye içinde olsun, ister Türkiye dışında olsun, cereyan eden her olayın Türk milletine zarar getirmemesini istemek, düşünmek ve bunun için çalışmak duygusu ve şuuru, Türk Milliyetçiliğinin bir başka ifadesidir.” —Alparslan Türkeş

Atatürk devrimi, ne şapka giymiş olmamızdadır; ne Latin harfleriyle yazmamızda; hani o Büyük Millet Meclisi’nin duvarında koskocaman yazılı olan söz var­dır ya, ondadır: “Hâkimiyet milletindir.” —Attila İlhan

“Enver, bir güneş gibi doğmuş, bir gurûb ihtişamıyla batmıştır; arasını târihe bırakalım.” Mustafa Kemal Atatürk

“Neden Türkçüyüz? Çünkü milletimiz Türk milletidir. Türkçülük ne demektir? Türkçülük, Türk milletinin hayatının her safhasında yapacağı her şeyin Türk ruhuna, Türk geleneğine uygun olması ve Türk’e yararlı olması amacının, fikrinin ön planda tutulmasıdır.” —Alparslan Türkeş

“Lisede Sophokles okuduk, klâsik Türk sanat musikisine sövmeyi, Dîvan şiirini hor görmeyi, buna karşılık kötü çevrilmiş Batı klâsiklerine körü körüne hayranlık göstermeyi öğrendik. Sanki, Sinan, Leonardo’dan önemsiz, Itri, Bach’in eline su dökemezdi.” Attila İlhan | Hangi Batı

“Türk birliği, sistemli çalışmak, fırsat kollamak ve her şeyden önce Türkiye’yi korumak ve yükseltmeye çalışmak suretiyle bir gün elbet hakikat olacaktır.” Alparslan Türkeş

“Milli ülkülerde onun şiir yönü olan bir romantizm bulunmakla beraber ülkü; aslında gerçeklere dayanan, açık ve kesin amaçları olan bir duygular ve düşünceler sistemidir.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Moskovacı veya Pekinci sosyalistlerin kendilerine “milliyetçi” demesi de hem yanlış, hem gülünç, hem de taktik icabı olduğundan yalandır.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Siyasî ümmetçiler, İslâm beynelmileli düşüncesinde olup Türklüğü İslâm topluluğu içinde eritmek malihulyasına kapılmış olduklarından beynelmilelcidirler ve her beynelmilelci gibi soldurlar.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“İki bin yıldan beri Arapların yaşadığı Filistin’e dünyanın dört köşesinden Yahudileri getirip yerleştirerek, yeni bir devletin kurulması, burada yaşayan Arapların yurtsuz bırakılması, Ortadoğu’yu uzun vadeli kaosa sürükledi.” Alparslan Türkeş

“Rusya’nın bir devlet olarak teşekkül ettiği tarihten beri büyüme istikameti Türklük âlemini yok etmeye doğru gelişmiştir.” Mesele | Dündar Taşer

❝Efendiler, muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki: Sînesinde yetiştirerek ‘başının üstüne’ kadar çıkaracağı adamların ‘kanındaki, vicdanındaki’ cevher-i aslîyi, çok iyi tahlil etmek dikkatinden, bir an ferâgat etmesin!❞ —Mustafa Kemal Atatürk

“Kalbimizde müstesna bir yeri olan Doğu Türkistan, Türk Dünyası’nın bir parçasıdır. Bu bölgenin insanlarının güler yüzlü, mutlu ve refah içinde bir yarına sahip olması ise yalnız Türkiye’nin değil bütün Türk Dünyası’nın ve insanının temennisidir.” Alparslan Türkeş

“Asimilasyonu hedefleyen Çin’in azınlık politikası sonucu binlerce aydını idam edilen, cahil ve geri bırakılan temel hak ve özgürlüklerden yoksun tutulan Doğu Türkistan Türkleri, bunca baskının üstüne Çin Hükûmetinin nükleer silah denemelerine de maruz kalmıştır.” —Necip Hablemitoğlu

“Milletlerin kalkınmasında ve yaşayışlarıyla ilgili her türlü faaliyetlerde ilmi esaslara dayalı planlamaya ihtiyaç vardır. Günü gün etme politikasıyla hareket etmek, çöllerde yaşayan deve kuşları gibi başını kuma sokmaya benzer.” Alparslan Türkeş

“Türkiye, ekonomik olarak tutsak yaşadıkça, millî burjuvazisini doğuramıyor, doğuramadıkça da kültürde ulusallık çağını yaşayamıyor.” Hangi Atatürk | Attila İlhan

“Geleneklere bağlılığın toplumları geri bırakacağı iddiasının yanlışlığına en güzel delil ise en gelenekçi fakat en ileri iki millet olan Japonlar ve İngilizlerdir.” Nejdet Sançar

“Her şey ama her şey Doğu’da kötü Batı’da iyi! Onlar nasıl yapıyorsa biz de öyle yapmalıyız ki, adam olalım! Oysa Japon, ekonomik ve teknolojik gelişme sürecini kendi yapısına adapte ederek Batı düzeyini yakalamış, dibini kurcalayan yok…” —Attila İlhan

“Türkiye’nin kalkınması: Milliyetçi temel üzerine yükselen fikir ve sistemin milliyetçi insanlardan meydana gelecek hükûmetlere teslimi…” —Nejdet Sançar

“Milliyetçilik, kuvvetli ve kalkınmış bir ekonomiye dayanır. İktisadî hayat kör bir kâr hırsına göre değil, topluma yararlı olacak kâr sağlama görüşüne göre yönetilmelidir. Spekülâtif kazançlar ve murabahacılık yerine millete fayda prensibi esas olmalıdır.” —Alparslan Türkeş

“Milletleri yükselten bu özelliklere bir etken daha ilâve edelim: İntikam hissi. Bu alelâde bir intikam değil; hayâtına, ikbâline, refâhına düşman olanların zararlarını yok etmeye yönelen bir intikamdır.” Mustafa Kemal Atatürk

“Kökü yüzyıllara uzanan, Tanzimat’tan sonra ise şuurlu fikir adamlarımız tarafından işlenerek sistem haline getirilen Türkçülüğü, yabancı bir milletin emperyalizminin icadı göstermeye yeltenmek, gerçeği ve fikri, çamurla sıvamaya çalışmaktan başka bir şey değildir.” —Nejdet Sançar

“İç düşmanı çok memleketlerden biri -ve belki de birincisi- bizim Türkiye’mizdir.” Nejdet Sançar

“Türkiye’nin dış politikasını kökünden değiştirmesinden başka çare yoktur: Müdafaa-i Hukuk doktrinine dayanan; bağımsız, özerk, özgürlükçü ve kimsenin çıkar hesaplarına âlet olmayan bir dış politika gereklidir.” Attila İlhan | Hangi Batı

“Milliyetçilik, milletin toplum ve fert olarak yükselmesi demek olduğundan milliyetçi bir parti adaletin ve servetin dağıtımı bakımından sosyalistlerin fikirlerine yakın olabilir.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Türk tarihi, yüce bir kahramanlık menkıbesi olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti de, baştanbaşa, eşsiz kahramanlar tarafından meydana getirilen bir eserdir. Bu eserin talih güneşi, 30 Ağustos 1922’de, Dumlupınar’da kan ve ateşler içinden yükselerek doğmuştur.” Alparslan Türkeş

“Milliyetçiliğin zamanı geçmez, dünyada milletler ve diller kaldıkça, milliyetçilik de kalacaktır.” Hüseyin Nihâl Atsız

“Bize en çok destek veren Alparslan Türkeş oldu. İstanbul’a geldiği bir gün dedem Papa Eftim’e «Baba yine ne oldu? Bu Fener Patrikhanesi yine ne yaptı? Merak etme, onları bu ülkeden göndereceğim. Atatürk de bunu çok isterdi.» dedi.” — Sevgi Erenerol (MHP eski milletvekili adayı)

“Bayrakla alay edemezsin. Millî tarihle eğlenemezsin. Kuran’ı mîzah konusu yapamazsın. Âile namusunu hiçe sayamazsın. Bunlar millî mukaddesattandır. Millî mukaddesâtı olmayan millet, millet değil hayvan sürüsüdür.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Hudud-u millîmiz, İskenderun’un cenubundan geçer, şarka doğru uzanarak Musul’u, Süleymaniye’yi, Kerkük’ü ihtivâ eder.” —Mustafa Kemal Atatürk

“Yabancı ideoloji, yabancı doktrin tutsaklarının kendi eksikliklerini bize aksettirmeye çalışmaları tabiidir. Fikir seviyesinde de olsa, dışa bağımlılıklarının verdiği aşağılık duygusunu, ancak başkalarını da öyle zannederek giderebilirler.” —Alparslan Türkeş

“Türkçülük, Türklüğe karşı ve düşman yıkıcı ve zararlı fikir ve inançların hiç birisinde bulunmayan bir güce sahiptir. Bu güç, Türkçülüğün bir ülkü oluşudur. Halbuki mücadele etmekte ve yenmek zorunda bulunduğumuz karşı kuvvetlerin hiç birisi ‘ülkü’ değildir.” —Nejdet Sançar

“Mustafa Kemal, batılılara öykünen bir Türk ulusu düşünseydi, ne Tarih Kurumu’nu kurardı, ne de Dil Kurumu’nu. Kafası besbelli bir bileşim sancısıyla rahatsızdı, bu bileşimin öğelerini Türk tarihi ve dilinde bulmaya çalışıyordu” Hangi Batı | Attila İlhan

“Türkçülük, Türk ırkının rûhunda, kanında, beyninde yaşayan hayat prensiplerinin fikir haline gelmiş şeklidir.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Mukadderatından şikâyet hakkı Türk olmayanların değildi. Türk olanların idi. Bu devlet, Türk’ün bilgisi ve Türk’ün gücüyle kurulduğu halde, onun tarafından idâre edilmiyordu.” (Atatürk İhtilali, Prof. Mahmut E. Bozkurt)

“Turancılık, bizim için hem insanî, hem de milli bir davadır. Ve çünkü hürriyet ve istiklalleri bahis konusu olan milyonlar sadece insan değil, aynı zamanda Türktürler.” Nejdet Sançar

“Günümüzden on üç asır önce dikilen Orhun Abideleri’nde, büyük Türk hakanı Bilge Kağan ‘aç milleti tok kılmayı’ gerçek bir zafer olarak ilan etmişti. Gerçekten de açlık bir milletin hayatında büyük bir felaket, tokluk büyük bir nimettir.” [Seyyid Ahmet Arvâsî]

“Bedenimim babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp’tır.” —Mustafa Kemal Atatürk > [“Atatürk’ün bu sözünü, ilk defa 1934’de Ödemiş’in Gölcük Yaylası’na gittiğim zaman eski Adalet Bakanlarından Refik Şevket İnce’den duydum. Sohbet sırasında hazır bulunan eski İzmir Valisi Kâzım Dirik Paşa da bunu tasdik eder konuştu.” -Prof. Abdülkadir Karahan (1913-2000)]

“Türkçülük, büyük Türk ilinde, Türk uruğunun kayıtsız-şartsız hakimiyeti ve istiklali ile Türklüğün her yönden bütün milletlerden ileri ve üstün olması ülküsüdür.” —Hüseyin Nihâl Atsız

“Bağımsızlık mücadelesi veren Cezayir’e 20 bin tüfek 200 top gönderdik. Fransa bize karşı çıktı ama kabul etmedik. Cezayir bizim vatanımızın parçasıydı, siz bizden orayı istila ederek aldınız. Orada yaşayanlar da bizim kardeşimizdir.” -Alparslan Türkeş

“Türk adına lâyık olmak için Türklüğünü duymak, milli şuura sahip olmak, Türk karakterini taşımak gibi birçok meziyetler lâzımdır.” Türklük Sevgisi | Nejdet Sançar

“…Ortalıkta Atatürkçülük dendi mi, herkes aslan kesiliyor ama; Mustafa Kemal’in ekonomik bağımsızlık ve sanayileşme konularında söylemiş oldukları kimsenin kafasını kurcalamıyor.” Attilâ İlhan

“Türk milletinin yükselmesi ve tehlikelerden korunması, Türk milletini meydana getiren kişilerin teker teker millî şuur sahibi olmasına ve kalplerinin millet sevgisi, vatan sevgisi ile çarpmasına bağlıdır.” —Alparslan Türkeş

“Bir insanın milliyetçi olması için başka bir dünya görüşüne ve ideolojiye bağlanmaması şarttır.” Galip Erdem

“Doğru, mert, yiğit ve efendi Türk; hileye gerektiği derecede akıl erdiremediği için, düşmanları tarafından kolayca kandırılıp vurulmaktadır.” Nejdet Sançar

“Milliyetçiliği zararlı sayan ve millet birliklerinin ortadan kaldırılmasını isteyen ideolojiler bile; kitaptan hayata, nazariyeden uygulamaya geçilince, başarısız kalmış; millet sevgisinin büyük gücüne yenilmişlerdir.” Galip Erdem

“Sistem, elbette mühimdir. Ama sistemi uygulayacak insan çok daha mühimdir. Bu sebepten sistemi, fikri, kanunu uygulayacak olan milliyetçi insanları, heyetleri, hükümetleri bulmadan, herhangi bir sisteme bel bağlamak boştur.” Nejdet Sançar

“Cumhuriyet ilk nesillerini ısrarlı bir ‘güven aşılama’ kampanyasıyla yetiştirmiştir. Sonraları çoğumuzun alay ettiği ‘Bir Türk dünyaya bedeldir’ vs. gibi sloganlar ile Mustafa Kemal tarafından Türk insanının başını dik tutmasını öğrenmesi amaçlanıyordu.” Attila İlhan

“Binâenaleyh İstanbul’un işbu muhâlif cereyânları artık Anadolu’ya ve âmâl ve hissiyâtımilliyeye hâkim değil tâbi olmak mecburiyet-i vataniyesindedir. Bu gayeisalâh ve millî istihsal edilinceye kadar âcizleri Anadolu’dan ve sineimilletten ayrılamayacağım.” —Mustafa Kemal Atatürk

“«Bütün Türkler bir ordu!» Büyük fikir adamımız Ziya Gökalp’ın bir manzumesinden çıkarılıp bir ülkü parolası haline getirilen bu söz, emelleri hiçbir karşılık beklemeden Türklüğe hizmet olan on binlerce aydın Türkün de parolasıdır.” Nejdet Sançar

“Bölücüler azıttı. Millî blok oluşturmalıyız. Bu blokta millî sol da bulunmalı.” -Alparslan Türkeş

“İnsan yetişmiş, iyi niyetli, vatansever ve milliyetçi olmadıkça; toplumuna hizmet aşkıyla dolup taşmadıkça, onun eline teslim edilecek silah da, sistem de kısır ve yavan kalmaya mahkûmdur.” Nejdet Sançar

“Gazi, hiçbir zaman Batı medeniyeti gibi olacağız dememiştir. Muasır medeniyet demiştir. Peki muasır medeniyet seviyesi bir yere mahsus ve sabit midir? Asla. Bugün Batı’da olur, yarın Asya’da olur, öbür gün Afrika’da olabilir.” Hangi Batı | Attila İlhan

“Güneydoğu Anadolu’yu verelim, orada Kürdistan kurulsun demekle bu iş bitecek zannetmeyelim. Asıl hedef Türkiye’dir. Lokma lokma ederek bu işi yapmak istiyorlar.” Alparslan Türkeş

“Bizim gerçek İstanbul ile tenha Anadolu kasabalarının tozlu hanlarında destanlaşan İstanbul arasında ne ağır bir fark varsa; gerçek Paris’le dünyanın dört bir ucunda ünü dolaşan ‘rivayet’ Paris arasında o kadar ağır bir fark vardır.” —Attilâ İlhan

“Komünizm, içtimaî bir meseledir. Memleketimizin hâli, memleketimizin içtimâî şerâiti, dînî ve millî ananelerinin kuvveti, Rusya’daki komünizmin bizce tatbikine müsâit olmadığı kanaatini teyit eder bir mâhiyettedir.” —Mustafa Kemal Atatürk, Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi, 1921

Milliyetçi Sözler, Türkçü Sözler, Turancı Sözler, Ülkücü Sözler, Atatürkçü Sözler, Ulusalcı Sözler, Kemalist Sözler, Toplumcu Sözler, Halkçı Sözler, Cumhuriyetçi Sözler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu