Kitap & Alıntı

Türk Sosyolojisine Işık Tutan Orhan Türkdoğan Kitapları

Türk tarihinin sosyolojisi, Türk kimliği, Gökalp sosyolojisi, Kemalist sistem, Alevilik, Karaman Türkleri gibi konularda hacimli eserleri bulunan Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’ın bazı eserleri…

Ziya Gökalp ve Sosyolojik Düşünce Sistemi

Bu eserde, asgari 500 yıldan beri kimliğini yitirmiş bir topluma, bir yanda ulus-devlet olmanın, öte yandan da Kemalist sistemle birliktelik sağlayarak kimliğimizi kazanmanın yolunu açan Gökalp Sosyolojisi incelenmektedir.

Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Türkiye

Gerçeği Bu kitap, etnik bölünmelerin eşiğinde çırpınan bir toplum sisteminin bu optimum noktaya nasıl geldiğini yöntem ve teknikleri de kullanarak aydınlatıcı bir yaklaşımda bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır.

Kemalist Sistem ve Sosyo-Kültürel Yapısı

Osmanlının, Orkun Anıtlarında yer alan “Türk” kimliğini dışlayarak, yönetime yabancıları alması sonucu gelinen durumda; “milli cumhuriyeti” kuran Atatürk’ün sosyolojik görüşleri ve düşünce yapısı Ziya Gökalp çizgisinde ele alınmaktadır.

Türk Toplumunun Birliktelik Kimliği

Türk toplumunun jeostratejik yapısı, etnisiti-azınlık ayrışımına veya federasyona yönelik bir konfigürasyona asla müsait değildir. Bu eserde, siyasal kürtçülüğe karşı -kırsal alanlardan kentsel yörelere- toplumsal birliktelik ele alınmaktadır.

Türk Toplum Sistemi ve Yapısal Sorunları

Türk toplumu, bir yanda “Tehcir” maskesi altında Ermeni diasporasına destek sağlayan, öte yanda “azınlık-etnik” ayrışımı çizgisinde etnik fedarasyona zemin hazırlayan bir duruma itilmiş durumdadır. Kitapta bu sorun incelenmektedir.

Toplumsal Yapı ve Sağlık Hastalık Sistemi

Eser, hastalık sisteminin uygulamalı bir araştırması için, her şeyden önce gelenekli yapısı güçlü, kentle bütünleşmemiş yörelerin seçilerek, alan araştırması çerçevesinde bir kimlik yapısı ortaya konulması gerektiğine eğilmektedir.

Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi

Osmanlı aydın sınıfının Enderun’da yetiştiklerini, kozmopolit olduklarını ortaya koyan eser, Osmanlı’da merkezde yer alan ailelerin bilhassa Atatürk sonrasında Kemalist sistemde hakimiyet kurduklarına dair bir bakış ortaya koymaktadır.

Türk Tarihinin Sosyolojisi

Türk tarihini en eski devirlerden başlayarak ele alan bu eser, Orhun yazıtlarını inceleyerek Türk tarihi felsefesinin temel paradigmalarını ortaya koymakta ve Selçuklulara kadar Türk tarihinin sosyolojisini detaylı bir şekilde incelemektedir.

Terör ve Şiddet Sonrası Güneydoğu – Sorunlar ve Çözüm Yolları

Bu eserde; Güneydoğu yöresi, stratejik paradigması göz önüne alınarak ele alınmış ve kültürel kognisyonları ile incelenmiştir.

Türk Toplumunun Kurumsal Yapısı

Kitapta, gerek Cumhuriyet öncesi, gerekse Cumhuriyet sonrası, modernleşme sürecinden ideolojik farklılaşmalara varıncaya kadar ortaya çıkan tarihsel oluşumda patrimonyal devşirme güçlerinin etkin rolleri irdelenmektedir.

Günümüz Toplum Yapısı ve Radikal Sorunlarımız

Bu kitapta, toplumumuzda çözüm bekleyen birçok temel sorunlar olduğu, bu sorunların nasıl çözümlenebileceği sorularına yanıt aranmıştır.

Alevi – Bektaşi Kimliği | Sosyo-Antropolojik Araştırma

Marjinalize edilmek için uluslararası müesseselerce uğraşılmış olan Aleviliğin kök paradigmasının ele alındığı bu kitap; Alevi – Bektaşi Kimliği üzerine Sosyo-Antropolojik bir araştırma mahiyetindedir.

Türk Sanayi Toplumu Sanayi Sosyolojisine Giriş

Bu çalışma, ekonomi ve sanayileşme alanında yürütülen girişimler ile birlikte insanlar arası ilişkiler, zenginlik-yoksulluk kültür koduna dayalı sınıflar yapılaşması ve sosyal örgütlenme biçimlerini ele almaktadır.

Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri

Bu eser, Karaman boylarının Anadolu’dan uzaklaşmasına, Balkan kültürleri içinde önemli oranda kimlik yitirmelerine yol açan hadiseleri konu almaktadır.


Not: Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’ın kitaplarının bazıları birbiriyle benzerlik göstermektedir. Benzer konuların ele alındığı çalışmalar vardır. Kitaplarını okumak isteyenlerin, aynı konudaki kitapları yerine farklı konulardaki çalışmalarını okumaları önerilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu