Temel Bilgiler

Ülkücülük Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ülkücülük, Türkiye’de ortaya çıkan bir milliyetçi hareketin ve ideolojinin adıdır. 1960’lı yıllarda Türkiye’de siyasi ve sosyal çalkantıların yaşandığı bir dönemde ortaya çıkmıştır. Hareket, gençlik üzerinde büyük bir etki yaratmış ve zamanla Türk milliyetçiliği, ülkücü ideoloji ve siyasi hareketin temellerini oluşturmuştur. Ülkücülüğün kurucusu olarak kabul edilen isim, Alparslan Türkeş‘tir. Türkeş, 1960’lı yıllarda Türkiye’de ülkücü hareketin öncüsü olarak ortaya çıkmış ve ülkücü ideolojinin şekillenmesine büyük katkıda bulunmuştur.

Ülkücülük, temel olarak Türk milliyetçiliği, Türk ülküsü ve devletçilik prensiplerine dayanır. Hareketin destekçileri, Türk milletinin birliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve milli değerlere olan inançlarını vurgularlar. Aynı zamanda, Türk kültürünün korunması, Türk dilinin güçlenmesi, Türkçenin yaygınlaştırılması ve Türk toplumunun refahının artırılması gibi hedeflere odaklanırlar. Ülkücüler, bozkurt gibi genellikle Türk kültürü ve mitolojisinden semboller kullanırlar.

Ülkücülüğün Hedefleri

Milliyetçi, ülkücü, Türkçü, Türk birlikçi, Türkistancı, Turancı, buduncu, millî, yerli, ulusalcı, uygarlıkçı, maneviyatçı, terakkici, ittihatçı, güzel, anlamlı, özlü sözler...

Ülkücülük, Türk milliyetçiliği ve Türk ülküsü üzerine kurulu bir ideoloji ve siyasi harekettir. Bu nedenle, ülkücülerin hedefleri, genel olarak aşağıdaki temel konuları içerir:

 1. Türk Birliği ve Milli Bütünlük: Ülkücüler, Türk milletinin birliğine ve toprak bütünlüğüne vurgu yaparlar. Türk milletinin tüm fertleri arasında dayanışma ve birlik ruhunun sağlanması önemlidir. Bu durum, bütün dünya Türklüğü için de geçerlidir.
 2. Türk Milletinin Bağımsızlığı: Ülkücüler, Türk milletinin egemenlik haklarını koruma ve bağımsızlığını sürdürme amacını taşırlar. Türkiye’nin iç ve dış tehditlere karşı güçlü ve bağımsız bir ülke olarak varlığını devam ettirmesi hedeflenir.
 3. Türk Kültürü ve Kimliği: Ülkücüler, Türk kültürünün ve kimliğinin korunmasını ve yaşatılmasını savunurlar. Türk dilinin yaygınlaştırılması, geleneksel değerlerin benimsenmesi ve Türk kültürel mirasının korunması hedeflenir.
 4. Refah ve Kalkınma: Ülkücüler, Türk toplumunun refahının artırılması ve kalkınmasını hedefler. Ekonomik büyüme, iş imkanlarının genişletilmesi, sosyal adaletin sağlanması gibi konular ülkücü hareketin gündemindedir. Bu idealler, toplumculuk ilkesiyle de ifade edilir.
 5. Adalet ve Hukukun Üstünlüğü: Ülkücüler, adaletin tesis edilmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için mücadele ederler. Adil bir toplum yapısı ve herkesin eşitlik ve adalet önünde korunduğu bir Türkiye idealini benimserler.

Bu hedefler, genel olarak ülkücü ideolojinin odak noktalarını yansıtmaktadır. Ancak, ülkücülük hareketi içinde farklı yorumlar ve vurgular olabilir, bu nedenle belirli bir ülkücü grubun veya kişinin özel hedefleri ve felsefesi değişiklik gösterebilir.

Nasıl Ülkücü Olunur?

Ülkücü olmak, bir ideoloji ve siyasi harekete bağlılık gerektiren bir durumdur. Ülkücü olmak isteyen kişiler genellikle ülkücü değerlere inanır ve bu değerleri benimsemek için çaba gösterir. Genel olarak ülkücü olmak için izlenen bazı yollar:

 1. Araştırma ve Bilgi Edinme: Ülkücü ideolojiyi ve tarihini anlamak için araştırma yapmak önemlidir. Ülkücü düşünceleri ve hareketi daha iyi anlamak için kaynaklara başvurabilir, kitaplar okuyabilir ve tarihi olayları inceleyebilirsiniz.
 2. Değerleri ve İlkeleri Benimseme: Ülkücülük, Türk milliyetçiliği, Türk Ülküsü ve devletçilik gibi değerlere dayanır. Bu değerleri anlayıp içselleştirmek, ülkücü olmanın temel bir adımıdır.
 3. Katılım ve Etkileşim: Ülkücü harekete katılarak, ülkücü düşünceyi benimseyen kişilerle etkileşimde bulunabilirsiniz. Ülkü Ocakları, ülkücü dernekler, üniversite toplulukları veya parti, ülkücülerle tanışmanız ve fikirlerinizi paylaşmanız için fırsatlar sunabilir.
 4. Eğitim ve Bilinçlenme: Eğitim süreci, ülkücü olmanın bir parçasıdır. Kendinizi sürekli olarak geliştirmek, siyasi, tarihi ve kültürel konularda bilgi sahibi olmak, ülkücü düşünceleri daha etkili bir şekilde savunmanıza yardımcı olur.
 5. Toplumsal Sorumluluk: Ülkücüler genellikle toplumsal sorumluluk duygusuna sahiptirler. Toplumun ihtiyaçlarına katkıda bulunmak, çevrenizdeki insanlara yardımcı olmak ve pozitif bir değişim yaratmaya çalışmak, ülkücü değerleri pratiğe dökmenin bir yolu olabilir. Örneğin Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye genelinde Ülkü Ocakları yardım için seferberlik başlatmıştır.

Sonuç olarak, ülkücü olmak bir süreç gerektiren bir durumdur ve her bireyin kendi yolu ve yorumu olabilir. Ülkücü olmak isteyenler, ülkücü ideolojiye olan inançlarını ve değerlerini içselleştirerek, topluma ve ülkeye fayda sağlamak için çaba göstermeyi hedefleyebilirler.

Dokuz Işık Nedir?

“Dokuz Işık” terimi, Türk milliyetçiliği ve ülkücü ideoloji içinde kullanılan bir kavramdır. Bu kavram, Alparslan Türkeş tarafından ortaya atılmış ve ülkücü hareketin temel ilkelerini ifade etmektedir. Dokuz Işık, Alparslan Türkeş tarafından detaylandırılmıştır. İdeolojik bir referans olarak kabul edilen Dokuz Işık, Türk milliyetçiliği ve ülkücü düşüncenin temel fikirlerini özetler. Her bir ışık, ülkücülerin benimsediği prensipleri ifade eder. Bu ilkeler şunlardır:

 1. Milliyetçilik
 2. Ülkücülük
 3. Ahlakçılık
 4. İlimcilik
 5. Toplumculuk
 6. Köycülük
 7. Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik
 8. Gelişmecilik ve Halkçılık
 9. Endüstricilik ve Teknikçilik

Ziya Gökalp ve Ülkücülük

Ziya Gökalp, Türk düşünce tarihinde önemli bir figürdür ve ülkücüler için büyük bir öneme sahiptir.

Alparslan Türkeş, Ziya Gökalp’ın önemini şu cümlelere ifade etmiştir:

“Türkçülüğün yolu, Ziya Gökalp’tan kuvvet alan bir yoldur. Yaşadığımız günlerin getirdiği yeni şartlara göre bir takım tadiller yapılacaktır. Ama ana temel değişmemiştir: Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak; bugün de değerini muhafaza etmektedir.”

Ziya Gökalp özellikle aşağıdaki nedenlerden ötürü de ülkücüler için önemlidir.

 1. İdeolojik ve Düşünsel Etkisi: Ziya Gökalp, Türk milliyetçiliği ve Türk modernleşmesi konularında önemli düşünceler ortaya koymuştur. Kültürel, sosyal ve politik alanlarda Türk milletini güçlendirmek ve yükseltmek için öneriler sunmuştur. Alparslan Türkeş’in beyanına göre Ziya Gökalp’ın fikirleri, ülkücü hareketin ideolojik temellerinin oluşmasında ve şekillenmesinde etkili olmuştur.
 2. Türk Milliyetçiliği ve Türkçülük: Ziya Gökalp, Türk milliyetçiliği ve Türkçülük hareketinin önemli isimlerinden biridir. Türk kültürüne, diline ve tarihine vurgu yaparak Türk milliyetçiliğinin güçlendirilmesini savunmuştur. Ülkücüler, Türk milliyetçiliği ve Türkçülük değerlerini benimser ve Ziya Gökalp’ın düşüncelerinden etkilenirler.
 3. Türk Toplumunun Modernleşmesi: Ziya Gökalp, Türk toplumunun modernleşmesini hedefleyen düşünceler geliştirmiştir. Ülkücüler de Türk toplumunun modernleşmesi ve çağdaş bir toplum haline gelmesini önemserler. Gökalp’in modernleşme ve batılılaşma konusundaki fikirleri, ülkücülerin toplumsal dönüşüm ve ilerleme hedeflerine katkı sağlar.
 4. Kültürel Muhafaza: Ziya Gökalp, Türk kültürünün ve değerlerinin korunması ve yaşatılması gerektiğini vurgulamıştır. Ülkücüler de Türk kültürünün ve kimliğinin korunması, geleneksel değerlerin devam ettirilmesi ve toplumsal hafızanın canlı tutulması konusunda Gökalp’ın fikirlerini benimserler.

Ziya Gökalp, Türk milliyetçiliği ve Türk modernleşmesi üzerine önemli düşünceler geliştirmiş ve Türk düşünce hayatına katkıda bulunmuştur. Bu nedenle, ülkücüler için hem düşünsel bir referans kaynağı hem de Türk milliyetçiliği ve kültürel değerlerin savunucusu olarak büyük bir öneme sahiptir.

Ülkücülük ve Turancılık

Türk Devletleri Bayrakları - Macaristan Turan Kurultayı Bugac 2012.
Türk Devletleri Bayrakları – Macaristan Turan Kurultayı Bugac 2012.

Ülkücüler için Turan önemli bir ülküdür. Turan, Türk dünyasının birleşmesi ve Türk milletinin tarihi, kültürel ve coğrafi birliğini ifade eder.

 1. Tarihi ve Kültürel Bağlar: Ülkücüler, Türk milletinin tarihi ve kültürel bağlarını önemserler. Turan, Türk milletinin Orta Asya kökenlerine, Gök-Türkler, Hunlar ve diğer tarihi Türk boylarına dayanan ortak bir geçmişi ifade eder. Ülkücüler, bu tarihi ve kültürel bağları koruma ve güçlendirme amacı güderler.
 2. Türk Dünyasının Birliği: Ülkücüler, Türk dünyasının birliğini ve dayanışmasını hedefler. Turan, Türk milletinin dünya genelindeki tüm Türk topluluklarıyla olan ilişkilerini ve birliğini ifade eder. Ülkücüler, Türk toplulukları arasında kültürel, ekonomik ve siyasi işbirliğini teşvik eder ve Türk dünyasının güçlenmesini arzular.
 3. Ortak Değerler ve İdealler: Ülkücüler, Türk dünyası içindeki topluluklar arasında ortak değerleri ve idealleri paylaşır. Turan, Türk milletinin birliği etrafında bir araya gelerek ortak değerlerin korunması ve yayılması anlamına gelir. Ülkücüler, Türk dünyası içindeki diğer topluluklarla karşılıklı anlayış, dayanışma ve işbirliği içinde olmayı hedefler.
 4. Güçlü ve Bağımsız Türkiye: Ülkücüler için Turan, Türkiye’nin güçlü ve bağımsız bir şekilde var olmasını sağlayacak bir hedefi ifade eder. Türk dünyasının birliği ve dayanışması, Türkiye’nin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını destekleyecek bir faktör olarak görülür. Ülkücüler, Türkiye’nin ulusal gücünü artırmak ve Türk dünyası içinde etkili bir liderlik rolü üstlenmek için Turan idealini benimserler.

Ülkücüler için Turan, Türk milliyetçiliği ve ülkücü ideolojinin bir parçası olarak Türk dünyasının birleşmesini ve Türk milletinin güçlenmesini temsil eder. Ancak, Turan kavramının yorumu ve vurgulanması, ülkücüler arasında farklılık gösterebilir ve çeşitli görüşlere sahip olabilirler.

Ülkü Ocakları Nedir?

Ülkü Ocakları, Ülkücü Hareket’in gençlik örgütüdür. Ülkü Ocakları, Türk milliyetçiliği ve ülkücü ideolojiye bağlı gençleri bir araya getiren, eğitim, kültür, sosyal ve siyasi faaliyetlerde bulunmayı amaçlayan bir kuruluştur.

Ülkü Ocakları’nın temel hedefi, Türk gençliğini milli değerlerle donatarak, vatanseverlik duygusuyla yetiştirmektir. Ülkü Ocakları’nın faaliyetleri, milliyetçilik, vatanseverlik, Türk kültürü, tarih, dil ve benzeri konularda bilinçlendirme çalışmalarını içerir. Bunun yanı sıra, gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim programları, seminerler, konferanslar, kültürel etkinlikler, spor etkinlikleri, kamplar ve yardım projeleri gibi faaliyetler de gerçekleştirilir.

Ülkü Ocakları, Türkiye genelinde şubeleri olan bir teşkilattır. Her şube, yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenler ve ülkücü gençleri bir araya getirir. Ülkü Ocakları, ülkücü hareketin bir parçası olarak Türk milliyetçiliği ve ülkücü ideolojinin yayılmasına ve gençler arasında benimsenmesine katkı sağlamayı amaçlar.

Ülkü Ocakları’nın faaliyetleri ve etkinlikleri, ülkücü hareketin felsefesi ve ideolojisi doğrultusunda yürütülür. Ancak, her ülkü ocağı, bölgesel veya yerel düzeyde farklılık gösterebilir ve kendi özgün etkinliklerini gerçekleştirebilir. Ülkü Ocakları veya benzeri örgütler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için doğrudan örgütün resmi kaynaklarına başvurmak veya etkinliklerine katılmak tavsiye edilir.

MHP Nedir?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), ülkücü bir siyasi partidir. MHP, 1969 yılında Alparslan Türkeş tarafından kurulmuştur ve Türk milliyetçiliği ve ülkücü ideolojiyi temel alır. Partinin temel ideolojisi, Türkçülük, Türk İslam Ülküsü, ülkücülük, Türk milliyetçiliği ve Türk devletçiliği gibi değerleri içerir.

MHP’nin politikaları, Türk milliyetçiliğini, vatanseverliği, Türk devletinin birliğini ve bütünlüğünü, Türk milletinin değerlerine sahip çıkılmasını ve Türkiye’nin güçlü bir ulus devleti olmasını vurgular. Parti, Türk milletinin birliğini, Türk dilinin ve kültürünün korunmasını, milli güvenliği, toplumsal huzuru ve refahı önemseyen politikalar izler.

MHP, Türkiye’de ülkücü hareketin politik temsilcisi olarak görülür ve ülkücü ideolojiyi benimseyen birçok kişi tarafından desteklenir. Ancak, kendisine ülkücü diyen ve MHP dışında olan bireyler ve gruplar mevcuttur. Sonuç olarak, MHP Türkiye’deki ülkücü hareketin politik temsilcisidir ve ülkücü ideolojiye dayanan politikaları benimser.

Ülkücülük ve Türkçülük

Türkçülük, Türk milletini ve Türk kültürünü korumayı öne çıkaran bir ideolojidir. Türkçülük, Türk milliyetçiliği ve Türk kültürüne dayanan bir anlayışı ifade eder. Türkçülük ideolojisi, Türk milletinin birliğini, bütünlüğünü, dilini, kültürünü ve tarihini önemseyen bir yaklaşımı temsil eder.

Türkçülük, Türk milletinin kökenleri, tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yapar. Türk milletinin dilinin, Türk kültürünün, gelenek ve göreneklerinin korunması ve yaygınlaştırılması gerektiğini savunur. Türkçüler, Türk dilinin zenginliğine, Türk kültürünün değerlerine, Türk tarihine ve Türk toplumunun birlik ve beraberliğine önem verirler.

Türkçülük ideolojisi, Türk milletinin kendine özgü bir kimliği olduğunu, bu kimliğin korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini vurgular. Türkçüler, Türk milletinin milli bir bilinçle hareket etmesini, Türk dilini ve kültürünü yaşatmasını, Türk tarihine sahip çıkmasını ve Türkiye’nin güçlü bir ulus devleti olmasını savunurlar.

Türkçülük ideolojisi, Türk milletinin birlik ve beraberliğini sağlamak, Türk kültürünü yaşatmak ve Türk dilini korumak amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşları, yayın organları ve düşünce kuruluşları tarafından desteklenir. Bu çerçevede, Türkçülük ideolojisiyle uyumlu olan çeşitli kitaplar, dergiler ve akademik çalışmalar da mevcuttur.

Ülkücülük – İdealizm Neden Önemlidir?

İdealizmin önemi birkaç noktada açıklanabilir:

 1. Değerlerin ve amaçların belirlenmesi: İdealizm, değerlerin ve amaçların zihinsel ve düşünsel kaynaklardan türetildiğini savunur. İdealist bir yaklaşım, bireylerin değerlerini ve amaçlarını belirlemelerine yardımcı olur. Bu, kişilerin kendilerine özgü bir anlam ve hedefler sistemi geliştirmelerine olanak tanır.
 2. İnsan potansiyelinin ortaya çıkması: İdealizm, insanın düşünce ve fikir gücünü vurgular. İnsanlar, idealist bir bakış açısıyla, potansiyellerini keşfedebilir, yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretebilir ve hayallerini gerçekleştirebilir. İdealizm, insanların içsel güçlerini harekete geçirerek ilerlemelerine ve gelişmelerine katkıda bulunur.
 3. Toplumsal dönüşüm ve ilerleme: İdealizm, toplumsal değişimi ve ilerlemeyi teşvik eder. İdealist bir bakış açısıyla, daha iyi bir dünya, daha adil bir toplum ve daha güzel bir gelecek yaratma hedefine odaklanılır. İdealizm, insanların sosyal adaleti, eşitliği ve insan haklarını savunmalarını teşvik eder.
 4. Motivasyon ve ilham kaynağı: İdealizm, bireyleri motive eden ve ilham veren bir güç olabilir. İdealist bir vizyon ve amaç, kişilerin hayatlarında anlam ve amacın peşinde koşmalarını sağlar. İdealist bir yaklaşım, insanların zorluklarla mücadele etmelerine, engelleri aşmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, idealizm, değerlerin, amaçların, insan potansiyelinin ve toplumsal ilerlemenin kaynağını zihinsel ve düşünsel düzlemlerde arayan bir felsefi yaklaşımdır. İdealizm, bireylerin kendilerini anlamlandırmalarına, insan potansiyelini ortaya çıkarmalarına, toplumsal dönüşümü teşvik etmelerine ve ilham almalarına katkıda bulunur.

 

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Türk tarihi, kültürü ve milliyetçilik teorileri hakkında bilgi edinmek, bu ideolojiyi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Alparslan Türkeş ve diğer Türk milliyetçi isimlerin yazılarını okumak, ülkücü düşüncenin temellerini kavramanızda önemli bir adım olabilir.

 2. Ülkücü olmak isteyen biri, öncelikle ülkesini, doğasını, tarihini ve kültürünü çok iyi öğrenir. Tıpkı en sevdiği çizgi film karakteri hakkında her şeyi öğrenmek isteyen bir çocuk gibi. Sonra, ülkesi ve insanları için nasıl daha iyi şeyler yapabileceğini düşünür. Bu, arkadaşına yardım etmek veya birine güler yüz göstermek gibi küçük ama önemli şeyler olabilir. Ayrıca, ülkücü olmak, takım çalışmasının önemini bilmek demektir. Birlikte çalışarak, yani arkadaşlarınla birlikte oynadığın takım oyunlarında olduğu gibi, herkesin daha mutlu ve huzurlu olabileceği bir ülke hayal eder. Ve tabii ki, bu hayali gerçekleştirmek için sabırlı olmak ve çok çalışmak gerekir. Çünkü en zorlu oyunları bile kazanmak, takımın her üyesinin çabasıyla mümkün olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu